Geen aansprakelijkheid voor schade en storingen

FNV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website of door het gebruik van deze site. Noch kan de FNV aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Ook bieden wij geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Professionals FNV uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden.

Geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Geen aansprakelijkheid voor externe sites

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van FNV zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie

Professionals FNV controleert periodiek de redactionele artikelen die op Professionals FNV staan, maar garandeert niet dat de inhoud van Professionals FNV altijd accuraat en volledig is. Professionals FNV garandeert niet dat eventuele onjuistheden in redactionele artikelen steeds worden aangepast of verwijderd. Mocht je een onjuistheid op de site signaleren, dan kun je contact op te nemen met professionals@fnv.nl

Geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke bijdragen van derden

Geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden op Professionals FNV of sites die hieraan gekoppeld zijn of naar Professionals FNV verwijzen. Het is niet de taak van onze moderators om alle uitspraken en informatie van de gebruikers van Professionals FNV ook inhoudelijk te controleren.

Geen aansprakelijkheid voor (indirecte) schade

Het is aan de gebruiker van onze site om, naar eigen inzicht, uit Professionals FNV te halen wat er in zit. Professionals FNV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of verband houdt met het gebruik van de informatie van Professionals FNV, de adviezen die door of via Professionals FNV gegeven worden, of het niet kunnen gebruiken van de informatie op Professionals FNV. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld die rechtstreeks is veroorzaakt door Professionals FNV . Iedere vorm van indirecte schade, zoals winst- of loonderving, is hoe dan ook uitgesloten van onze aansprakelijkheid.

Geen aansprakelijkheid voor storing

Hoewel we voortdurend het technische functioneren van Professionals FNV monitoren, is Professionals FNV evenmin aansprakelijk voor schade aan computerapparatuur en software als gevolg van eventuele virussen die via Professionals FNV verspreid worden.

Geen aansprakelijkheid voor producten, diensten van derden

Professionals FNV is niet aansprakelijk voor producten en diensten die via de site worden aangeboden, noch voor schade ontstaan door het gebruiken of niet kunnen gebruiken daarvan. Eventuele transacties of andere opdrachtovereenkomsten komen rechtstreeks tot stand tussen de desbetreffende derde en de gebruiker, tenzij Professionals FNV zich in voorkomend geval uitdrukkelijk manifesteert als de partij die het product of de dienst aanbiedt.

Geen aansprakelijkheid voor discussiebijdragen

Gebruikers van Professionals FNV zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij over zichzelf, over anderen, of over werkgevers plaatsen. Derden kunnen Professionals FNV niet aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van objectieve, dan wel subjectieve informatie die is prijsgegeven. Door gebruik te maken van deze site vrijwaart de deelnemer Professionals FNV van aanspraken door derden als gevolg van gebruik van Professionals FNV door de gebruiker.

Overige bepalingen

FNV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Bij nietigheid van een deel van deze voorwaarden blijven de overgebleven delen intact en zal Professionals FNV de ongeldige onderdelen vervangen door geldige onderdelen.

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de FNV en derden naar aanleiding van de voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.