FNV verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Privacy als deelnemer op de site Professionals FNV

Wanneer u zich aanmeldt bij Professionals FNV doet u dit onder een zelfgekozen naam. Het is daarbij mogelijk anoniem deel te nemen aan discussies.

Lidmaatschap FNV bonden

Deelname aan Professionals FNV houdt geen lidmaatschap in van de FNV. Lid worden is wel mogelijk. Wij verwijzen naar de FNV.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Professionals FNV met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Professionals FNV kan namens de FNV persoonlijke gegevens verzamelen met als doel om werknemers te ondersteunen en/of activiteiten te ontplooien met het oog op projecten in bedrijven.

Klikgedrag en webstatistieken

Professionals FNV meet ondermeer de mate waarin haar website wordt bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten FNV, tenzij:

  • dit in het kader van wettelijke verplichtingen is.
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiliging gegevens

FNV maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

FNV bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld.

Wijzigingen

FNV behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. Professionals FNV raadt de gebruiker aan om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.