Duurzaame Inzetbaarheidsbudget (DI-budget)

cao tekst hfst 6 art 3.2 (cao tot 1-4 2017)

  • a. Je krijgt per kalenderjaar een DI-budgetvan € 500,- om naar eigen inzicht te besteden aan een zorgvuldig samengesteld pakket aan hulpmiddelen en workshops om de eigen DI te onderzoeken en te vergroten. Het meest recente aanbod is te raadplegen via het intranet.
  • b. Het DI-budget moet in het lopende kalenderjaar worden besteed en kan niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. Het is wel mogelijk om het budget voor het opvolgende jaar als voorschot in te zetten in een lopend jaar om een duurder product te kunnen kiezen.
  • c. Bij indiensttreding voor 1 juli krijg je het gehele budget voor dat kalenderjaar toegekend. Kom je in dienst op of na 1 juli, dan heb je een budget van € 250 te besteden.
  • d. Het niet gebruikte deel van het budget vervalt aan het einde van het kalenderjaar. Bij beëindiging van het dienstverband vervalt het resterende deel van het budget ook. Voor eventueel genoten budget geldt geen terugbetalingsverplichting.
  • e. Verlof wordt toegekend voor zover de tijd die besteed wordt aan hulpmiddelen en workshops onder werktijd plaatsvindt. Reiskosten worden vergoed conform de binnen APG Groep geldende declaratieregeling.

In de nieuwe cao zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom duurzame inzetbaarheid. Het aan bond van de FNV komt te vervallen en wordt geïntegreerd in “The Making Of You”